Livs.se

2016-01-11 kl 16.34

Konflikt för schysta villkor – Paus bagarstuga vägrar teckna kollektivavtal

Livsmedelsarbetareförbundet inledde på måndagen den 11 januari en blockad mot Paus bagarstuga i Västerhaninge (Rainer Paus AB). Orsaken är att företaget vägrar teckna kollektivavtal.

— Vi kräver kollektivavtal för att de anställda ska garanteras schysta villkor, säger Jolan Wennberg, ombudsman för Livsmedelsarbetareförbundet. Vi kan inte acceptera att livsmedelsarbetare ska stå utan de skydd som kollektivavtalet innebär och vara ensidigt utlämnade till arbetsgivarnas godtycke.

— Vår uppgift som fackförening är att skapa så bra arbetsvillkor som möjligt och förhindra lönekonkurrens. Det är orimligt att företag ska öka sina egna vinster genom att inte betala ut rätt löner och ge sina anställda den trygghet de förtjänar.

Livsmedelsarbetareförbundet har under en längre tid fört diskussioner med Paus bagarstuga och krävt att kollektivavtal ska tecknas. Företaget har vägrat. Livsmedelsarbetareförbundet varslade därför i december om blockad. Medlingsinstitutet kopplades in, men arbetsgivaren har fortsatt vägrat teckna avtal. Blockaden verkställs därmed enligt inlämnat varsel.

Blockaden är en grundlagsskyddad rättighet. Åtgärderna gäller tillsvidare till dess Livsmedelsarbetareförbundet och företaget träffar kollektivavtal eller varslet särskilt återkallas eller ändras.

Kollektivavtal tecknas mellan fackliga organisationer och arbetsgivare (företag). Ett kollektivavtal innebär bl.a. en överenskommelse om att ha ett försäkringsskydd för sina anställda, att inte betala lägre löner än vad som anges i kollektivavtalet, att betala en fastställd ob-ersättning för arbete på obekväm arbetstid och övertidsersättning.

Det arbetsgivare får är fredsplikt och grundförutsättningar som gäller alla i branschen. Detta kallas för den svenska modellen. Parterna kommer överens om lägstanivåerna som ska gälla för alla anställda inom avtalsområdet. År 2012 omfattades 96 % av anställda inom arbetaryrken i Sverige av kollektivavtal. Kollektivavtalet är det viktigaste skyddet för arbetstagares rättigheter och anställningsförmåner.

Den enskilde är i en beroendeställning gentemot arbetsgivaren och ska inte behöva hävda sina rättigheter ensam.
Kollektivavtalet är också till för att sund konkurrens ska råda mellan företag. Att använda sämre villkor för anställda skapar osund konkurrens.