Livs.se

2012-11-06 kl 16.36

Förslag på nytt kunskapscentrum för arbetsmiljö

Skapa ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö. Det föreslår arbetsgivarna och facken inom Industriavtalet i ett brev till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

 – Vi ser behovet av en sammanhållande aktör som kan underlätta kunskapsspridning till företag, medarbetare och andra praktiker på området, skriver företrädarna för fackförbund och arbetsgivare.

I brevet konstateras att Sverige varit föregångsland för utvecklingen av god arbetsmiljö och att mycket forskning gjorts inom området genom åren. Det som saknas idag, enligt industriparterna, är någon som samlar all den kunskap som finns spridd på olika universitet/högskolor och inom olika discipliner, och gör den tillgänglig. Uppgiften ska vara att omvärldsbevaka, registrera, sammanställa och vårda all kunskap som finns inom arbetsmiljöområdet.

– Men vi vill inte ha någon ny myndighet, utan uppgiften kan med fördel läggas på någon oberoende forskningsinstitution, tex Vinnova eller FAS.

– Arbetsmiljöforskningen är ett viktigt underlag för det praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Vi tror att vårt förslag kommer att mottas positivt, eftersom regeringen i sin nationella handlingsplan för arbetsmiljö talar om behovet av att tillgängliggöra kunskap, med syftet att fler ska bli medvetna om arbetsmiljöns betydelse för ökad hälsa men också för dess betydelse som en viktig produktionsfaktor, ”menar företrädarna för fackförbund och arbetsgivare.

Industriparterna föreslår att kunskapscentret finansieras genom omdisponering av det outnyttjade bidraget till företagshälsovården samt att regeringen framgent samråder med arbetsmarknadens parter om hur dessa medel bättre kan användas till förebyggande åtgärder i företagen.

Parterna i Industrirådet:

Per Ahl
Stål och Metall Arbetsgivareförbundet
SVEMEK
Gruvornas Arbetsgivareförbund 
Per Hidesten
Skogsindustrierna
Åke Svensson
Teknikföretagen 
Marie Söderqvist
Livsmedelsföretagen
Jonas Hagelqvist
Industri- och KemiGruppen 
Anders Weihe
TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag
Leif G Gustafsson
Trä- och Möbelföretagen
Lena-Liisa Tengblad
Grafiska Företagens Förbund
Katarina Novak
Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet 
Arne Sehlström
Byggämnesförbundet  
Anders Ferbe
IF Metall 
Hans-Olof Nilsson
Livsmedelsarbetareförbundet
Per-Olof Sjöö
GS Facket för skogs- trä- och grafisk bransch
Cecilia Fahlberg
Unionen
Ulf Bengtsson
Sveriges Ingenjörer 

————————————————————–

Kontaktpersoner:
Louise Gerdemo
Unionen
tel. 070-549 79 78

Erika Rewelj
Industriarbetsgivarna
tel. 070-618 67 72

2012-11-06