Förbundet

Förbundskontoret

Förbundskontorets uppgift är att vara förbundsstyrelsens verktyg för att kongressens beslut ska genomföras, stödja arbetsplatsklubbar och regioner i det fackliga arbetet och att hålla samman förbundet.

På förbundskontoret arbetar 11 centrala ombudsmän med alltifrån tvister och tolkningar när det gäller avtalsfrågor, centrala avtals- och löneförhandlingar till studier, kommunikationsinsatser, internationellt arbete och mycket annat.

Förbundskontoret samordnar också medlemsservice, IT-system, ekonomiadministration och andra uppgifter för att stödja klubbar och regioner i det dagliga arbetet.

Förbundskontoret finns på Upplandsgatan 3 i Stockholm.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen leder verksamheten i överenstämmelse med förbundets stadgar och de beslut som fattats av kongressen. Förbundsstyrelsen är högsta beslutande organ mellan kongresserna utom i de fall där det i stadgarna är reglerat att förbundsmötet ska fatta beslut.

Förbundsstyrelsen består av elva ledamöter. Tre ledamöter, förbundsordförande, andre ordförande och tredje ordförande väljs av kongressen i särskild ordning. Övriga åtta ledamöter väljs av kongressen och är medlemmar som ska vara yrkesverksamma inom Livs avtalsområden.

Förbundsordförande, andre ordförande och tredje ordförande utgör ett arbetsutskott, som handlägger ärenden i enlighet med en arbetsordning som fastställts av förbundsstyrelsen.

Förbundsmötet

Förbundsmötet fattar beslut om verksamhetsplan och budget, verksamhetsberättelse och bokslut efter förslag från förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen ska också samråda med förbundsmötet när det gäller frågor av större principiell och ekonomisk betydelse.

Förbundsmötet fattar också beslut om resereglemente och nivåer på traktamenten och ersättningar, samt inte minst viktigt fattar årligen beslut om medlemsavgiftens storlek.

Förbundsmötet samlas till möte två gånger per år. Förbundsmötets ledamöter väljs av kongressen och består av aktiva medlemmar från alla verksamhetsregioner, där de i sin tur också utgör verkställande utskott.