Jämställdhet och jämlikhet – arbetsplatsen

Livs grundsyn bygger på feminism och socialism! Det feministiska såväl som klassmässiga perspektivet ska genomsyra all facklig verksamhet! Fundamentet som vår människosyn bygger på är att alla människor har lika värde och lika rättigheter. Det handlar alltså om alla människor oavsett om vi är män eller kvinnor, oavsett om vi har en funktionsnedsättning, oavsett om vi är heterosexuella, homosexuella, bisexuella eller transpersoner, oavsett vilken gud vi tror på eller om vi inte tror på någon gud alls, oavsett ålder eller oavsett varifrån i världen vi kommer.

Alla medlemmar i förbundet ska ha lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Arbetsplatser, arbetsmetoder, arbetsorganisation och arbetsförhållandena i övrigt ska ordnas så att de lämpar sig för alla.

En offensiv för ökad jämställdhet inom förbundet belyser det nödvändiga i att fackföreningens kvinnor syns och hörs utifrån kvinnliga värderingar, attityder och därmed kvinnors kompetensnorm. Vi lever med ett system, en maktordning där kvinnor som grupp är strukturellt underordnade män som grupp.  Samhället är i grunden anpassat efter männens villkor och visar sig i grundläggande skillnader mellan män och kvinnor, oavsett samhällsklass. Om någon är kvinna eller man är tyvärr helt avgörande för vilka möjligheter och värde varje individ har. Normer och värderingar styr handlingar och beteendemönster. Normer ligger ofta till grund för fördomar (och förtryck).  Mannen är norm för hur en människa ska vara.

Könsspecifika normer beskriver hur vi förväntas bete oss beroende på det kön vi tillhör. De är ofta både informella och osynliga – svåra att förändra – då vi måste arbeta med oss själva var och en och tillföra ny kunskap – processen utmanar allra mest maktbalansen i organisationen.

Förbundet har en samverkansuppgift lokalt i arbetsgivarens skyldighet att årligen kartlägga och analysera lön och andra anställningsvillkor och därefter upprätta en handlingsplan för förändring för företag med mer än tjugofem anställda. I våra riksavtal anges att de lokala parterna inför löneförhandlingarna ska analysera kvinnors löner i förhållande till männens.

Det finns krafter i samhället som inte delar våra värderingar och vår människosyn. Krafter som försöker skaffa sig en legitimitet via ett politiskt parti, Sverigedemokraterna.  De formar sin politik utifrån främlingsfientlighet och på ett populistiskt sätt. De vill skapa ett Sverige som radikalt skiljer sig från ett demokratiskt samhälle byggt på alla människors lika värde.

Principen om alla människors lika värde och lika rätt ska vara utgångspunkten för förbundets verksamhet. Därför fortsätter vi vårt arbete för jämställdhet och jämlikhet, mot alla former av diskriminering oavsett om den beror på kön, etnisk tillhörighet, ålder, handikapp, könsöverskridande identitet eller sexuell läggning.