Arbetsplats- och avtalsfrågor

Kollektivavtalen är en viktig del av det fackliga arbetet. Avtalen anger anställningsvillkor och löner för livsmedelsarbetarna. Genom kollektivavtalen kan arbetsgivaren inte ensidigt ange priset för arbetet och spela ut den ena mot den andra.

Regelbundna avtalskontroller och lönekartläggningar på våra arbetsplatser ska genomföras så att kollektivavtalen efterföljs och lönediskriminering förhindras. Därigenom stärker vi såväl den enskilde medlemmen som värdet av kollektivavtalet.

Kollektivavtalens ställning måste värnas på alla sätt. Den ökade rörligheten av arbetskraft över nationsgränserna ställer större krav på vår förmåga att värna kollektivavtalens ställning på svensk arbetsmarknad. Arbetsgivare ska inte kunna anlita arbetskraft på sämre löne- och arbetsvillkor än de som gäller enligt överenskommelser i övrigt på arbetsplatsen. Detta kräver medverkan och insyn i anställningsförfarandet.

Tillsvidareanställning på heltid ska alltid vara en rättighet och inte bara en möjlighet. Flexiblare arbetstider måste bygga på frivillighet och de anställdas behov av en trygg livssituation. Planer för kompetensutveckling ska omfatta samtliga anställda. Kompetensutveckling är en investering och ska redovisas i företagens bokslut. Arbetsgivare som anlitar entreprenörer eller bemanningsföretag ska tillförsäkra sig att dessa har kollektivavtal! Därför ska förbundet särskilt arbeta för att alla medlemmar omfattas av kollektivavtal och företagshälsovård, får en bättre arbetsmiljö och rätt till en kortare arbetstid med ett ökat inflytande över den egna arbetstidens förläggning.

Ta kontakt om du har frågor om löner och villkor

Om du som medlem har frågor som rör din lön eller dina anställningsvillkor ska du inte tveka att ta kontakt med oss. Är du på en arbetsplats med klubb vänder du dig dit. Är du på en arbetsplats som saknar klubb tar du i första hand kontakt med ombudsmannen i regionen. Du hittar kontaktuppgifter här.

Klubben eller lokalombudsmannen kommer då att begära en förhandling med din arbetsgivare. Kan inte tvisten lösas lokalt, begär ombudsmannen central förhandling av förbundet. Om en tvist eller något annat som hänt på din arbetsplats måste få ett rättsligt efterspel har du möjlighet att få fri rättshjälp genom förbundet