Livs.se

2017-11-21 kl 16.02

Det räcker nu! – kommentar från Livs förbundsledning med anledning av uppropet #inteförhandlingsbart

I dag publicerades uppropet ”Vi kräver ett stopp på sexismen i fackrörelsen – #inteförhandlingsbart” på ETC.se. Livs förbundsordförande Eva Guovelin och tredje ordförande Solweig Larsson är två av undertecknarna av uppropet som undertecknats av 1501 kvinnor från hela fackföreningsrörelsen. Tillsammans med uppropet har det även publicerats många vittnesmål om hemska övergrepp som skett inom ramen för fackföreningsrörelsens arbete.

Med anledning av uppropet och de många vittnesmålen uttalar Livs förbundsledning följande:

Vi kan aldrig acceptera sexuella övergrepp och trakasserier! Det får helt enkelt inte förekomma. Vår uppgift som fackförening är att kämpa för att ingen medlem någonsin ska utsättas för detta. Varken på sin arbetsplats, i sitt fackliga uppdrag eller i samhället i stort.

Hela #metoo-kampanjen och det nu aktuella fackliga uppropet #inteförhandlingsbart pekar på mycket allvarliga problem. Det är enormt viktigt att problemen synliggörs.

De övergrepp som fackligt aktiva vittnar om visar att problemen är utbredda även inom fackföreningsrörelsen trots vår tydliga värdegrund. Det är helt oacceptabelt och vi har ett ansvar för att sätta stopp för detta en gång för alla. Det är nog nu. Nu räcker det.

Ett fortsatt jämställdhetsarbete på arbetsplatserna och inom fackföreningsrörelsen är viktigt för att ändra på förlegade maktstrukturer och förändra jargonger, normer och synen på varandra.

Att stödja medlemmar som trakasseras på sina arbetsplatser är en del av vårt dagliga fackliga arbete. Det är arbetsgivarens absoluta ansvar att ta itu med problemen, men alltför ofta finns det brister i hanteringen. Våra förtroendevalda och våra ombudsmän gör dagligen viktiga insatser för medlemmarna.

Vi i Livs har sedan lång tid tillbaka och under många år arbetat med jämställdhetsfrågor. Det har bidragit till positiva förändringar och vi behöver med kraft fortsätta det arbetet. Vi behöver arbeta med och brett samtala om normer, fördomar och förhållningssätt. Inte bara utifrån ett intellektuellt idépolitiskt synsätt utan framför allt utifrån ett vardagligt och konkret perspektiv. Vår värdegrund måste betyda något i vardagen. Alltid.

Eva Guovelin, förbundsordförande

Jolan Wennberg, andre ordförande

Solweig Larsson, tredje ordförande

 

Läs uppropet och vittnesmålen på ETC.se.

Hur Livs jobbar
Jämställdhetsarbete

Livs bygger på en feministisk grundsyn. Förlegade maktstrukturer och ojämställdhet är en av orsakerna till sexistiskt förhållningssätt och jargong.

Det är aktiva jämställdhetsarbetet är därför avgörande för att långsiktigt förändra roller, attityder och beteenden.

En viktig satsning är tjejsatsningen som är en 3-stegsutbildning som genomförts varje år sedan 2006. Utbildningen riktar sig uteslutande till kvinnor och handlar om den fackliga idén, samhället och det medlemsnära arbetet. Syftet är att stärka kvinnorna och få fler kvinnor till fackligt arbete så att alla perspektiv och erfarenheter tas tillvara.

Inför varje kongress tas det fram en jämställdhetsrapport för kongressbehandling.

Jämställdhetsarbetet där tjejsatsningen är en viktig del har gett bra resultat i en mansdominerad bransch. Idag är hälften av ombudsmännen kvinnor och i både förbundsstyrelse och förbundsledning är kvinnor i majoritet.

 

Policy och rutiner avseende trakasserier

Nolltolerans

I Livs arbetsmiljöpolicy är det inskrivet att anställda inte på något sätt eller i någon form får utsätta någon annan för kränkande särbehandling, så som mobbning eller sexuella trakasserier.

Systematisk uppföljning

En arbetsmiljöenkät som riktar sig till samtliga anställda genomförs årligen. Enkäten innehåller frågor om trakasserier och mobbning tillsammans med frågor om andra arbetsmiljöaspekter. Enkäten följs upp och diskuteras bland annat på en personalkonferens.

Rutin för anmälan på arbetsplats

Den som blir utsatt för trakasserier på sin arbetsplats ska i första hand kontakta sin arbetsgivare. Enligt lag har arbetsgivaren har en skyldighet att tillsätta en utredning om någon på arbetsplatsen blir utsatt för trakasserier.

Om arbetsgivaren inte tar tag i problemen ska kontakt tas med skyddsombudet, annan företrädare för arbetsplatsklubben eller ta direktkontakt med Livs i regionen.

Rutin för anmälan inom Livs

Om den som anställd inom Livs utsätts för trakasserier ska detta anmälas till någon i förbundsledningen. Anmälan kan också ske till respektive fackklubb.

Om den som medlem eller förtroendevald blir trakasserad av företrädare för Livs (anställda eller förtroendevalda) ska medlemmen anmäla det till den lokala fackklubben, regionen eller förbundsledningen. En utredning vad som hänt görs å det snaraste och kommer att följas upp direkt.