Livs.se

2009-01-15 kl 10.39

Otydliga kollektivavtal

AD-dom kan få följder för relationen mellan parterna.

Inför löneförhandlingarna 2007 ville Gevalia veta vilka som var medlemmar i facket. Livs tyckte inte det hade med saken att göra och ville inte lämna ut sina medlemslistor. Tidigare har företagen i stort sett vetat vem som är medlem då fackavgifterna drogs på lönen. Numera sköts detta via autogiro eller annan inbetalning.

Företaget menade att de måste veta vilka som är fackligt organiserade så att de kunde ”skydda de oorganiserades integritet”. Företaget gick därför ut med ett besked till cheferna att tillfråga alla anställda, även Livsmedlemmar, om de vill att facket ska förhandla för dem och se deras lön eller inte. Detta upplevde Livs som en föreningsrättskränkning av medlemmarna och också som ett sätt att försvaga och försvåra Livs ställning i förhandlingarna.

I själva löneförhandlingarna överlämnade företaget en förteckning med allas löner och företagets förslag till löneökningar men för de som inte var medlemmar i Livs var namnen strukna. Företaget menade att Livs varken kan eller ska förhandla för oorganiserade. Livs ansåg att alla ska omfattas av samma lönesystem och eftersom det ligger en bedömningsdel i systemet så måste man veta vem det är som bedöms för att kunna avgöra om bedömningen är relevant i förhållande till övriga arbetstagare.

Livs ansåg att alla oavsett om man är medlem eller inte ska behandlas lika och bedömas på samma grunder och att det därför var ointressant vilka som var medlemmar och vilka som inte var det. Kollektivavtalet gäller ju för samtliga anställda liksom lönesystemet. Att göra skillnad på om man är medlem eller inte och separera dessa grupper från varandra skulle i förlängningen leda till att man får två potter. Idag säger kollektivavtalet att lönepotten ska samlas in beräknat på samtliga kollektivanställda och utläggningen av potten ska också innefatta samtliga.

Arbetsdomstolen avslår Livs förda talan. De menar att arbetsgivarens syfte inte var att kränka föreningsrätten. De menar också att i kollektivavtalen finns ingen uttrycklig reglering om rätten att få del av samliga anställdas underlag.

Tyvärr var utslaget inte helt oväntat, säger Gerald Lindberg, Livs andra ordförande och förhandlingschef. Det visar bara arbetsgivarens rätta ansikte, man vill helst inte ha insyn i lönesättningen för att kunna dumpa lönerna på sikt.

Det är även beklämmande att vår motpart inte ställer upp för kollektivavtalen och respekterar ingångna överenskommelser, fortsätter Gerald Lindberg. Då vi träffar nya löneavtal så gäller de för samtliga anställda på avtalsområdet, oavsett kön, nationalitet eller facktillhörighet.

Men här visar man tydligt att ett handslag mellan parterna inte betyder någonting, vilket naturligtvis kommer att få konsekvenser. Tyvärr leder detta till fler utdragna processer i domstol då vi kommer att fortsätta kräva likabehandling av samtliga anställda, avslutar Gerald Lindberg.