Livs.se

2016-10-04 kl 12.08

Inför avtalsrörelsen 2017 – ny rapport från Industrins Ekonomiska Råd

Måndagen den 3 oktober presenterades Industrins Ekonomiska Råds rapport. Rapporten lyfter viktiga strukturella frågeställningar som påverkar den svenska industrin. Den analys rådet gör i rapporten överensstämmer i stort, inte minst vad gäller förutsättningarna för en fortsatt konkurrenskraftig och framgångsrik svensk industri, med den Facken inom industrin gör.

Viktiga frågor som rapporten behandlar:

Vikten av att förbättra förutsättningarna för industrins anställda genom bättre möjligheter till kompetensutveckling och en bättre arbetsmiljö. Detta skulle också vara positivt för industrins dragningskraft och framtida kompetensförsörjning. Tillgången på kvalificerade medarbetare är enligt rapporten den enskilt viktigaste faktorn bakom beslut att lokalisera företag till en viss plats. Utbildnings- och kompetenssystemen för att säkerställa kontinuerligt lärande och kompetensutveckling är avgörande.

  • Stigande sjukfrånvaro är en av de stora utmaningarna för industrin som förvärrar en redan tilltagande arbetskraftsbrist. Facken inom industrin delar Rådets syn att mer proaktiva åtgärder behövs på företagsnivån.
  • Det förs en viktig och intressant analys av digitaliseringens effekter, och konstaterar där att man analytiskt bör skilja mellan digitalisering av produkter, av produktionsprocesser och av de anställdas arbetsliv och arbetsmiljö. Facken inom industrin delar Rådets syn att digitaliseringen bör vara en möjlighet för Sverige, men det gäller att säkerställa att vårt goda utgångsläge och digitala innovationsarbete verkligen bidrar till ökad konkurrenskraft.
  • Det är bra och viktigt att lyfta problemet med fortsatt höga avkastningskrav trots låga räntor, och risken att detta leder till för låga investeringar, sämre konkurrenskraft och svagare tillväxt. Facken inom industrin instämmer i beskrivningen tycker att en anpassning av avkastningskraven vore önskvärd.
  • En avgörande faktor för ett litet utrikeshandelsberoende land som Sverige är fortsatt frihandel. Facken inom industrin delar helt rapportens slutsats att det är viktigt att värna frihandeln och bekämpa protektionismen.
  • Det är betydelsefullt med fortsatt industriell tillverkning i Sverige, och framför allt den nära kopplingen mellan tillverkning och FoU. Facken inom industrin delar den bedömningen.
  • Det är också bra att rapporten behandlar frågan om ägandets betydelse. Vikten av långsiktiga ägare ökar sannolikt i tider av snabb strukturomvandling och stor osäkerhet. Frågor om betydelsen av lokalt, regionalt eller nationellt ägande blir därför viktigare att diskutera.

Industrins Ekonomiska Råd (IER) är en rådgivande grupp bestående av fyra ekonomer som är oberoende av parterna. IER ska kunna lämna utlåtanden och rekommendationer i ekonomiska frågor på uppdrag av bland annat Industrirådet och de opartiska ordförandena.

Facken inom industrin är ett samarbete mellan de fackförbund som har undertecknat ”Samarbetsavtalet om industriell utveckling och lönebildning” (Industriavtalet).

De fem förbunden är: Sveriges Ingenjörer, IF Metall, Unionen, GS och Livsmedelsarbetareförbundet.

Läs mer om rapporten på Facken inom industrins hemsida