Livs.se

2017-01-24 kl 15.01

Dags att rösta!

Du som är medlem och jobbar på en arbetsplats utan klubb har i dagarna fått ett utskick med informationsbrev, röstkort och valsedel för val av kongressombud. Livs kongress äger rum 4-8 maj i Malmö. Varje region har särskilda kongressombud som representerar medlemmar utan klubb.

Så här röstar du:
  1. Kryssa för de kandidater du vill rösta på som finns på valsedeln. Kryssen sätter du i rutan till vänster om namnen.
  2. Lägg valsedeln tillsammans med ditt röstkort i svarskuvertet. Det är viktigt att både röstkortet och valsedeln skickas in. Annars blir din röst inte giltig.
  3. Posta i närmaste brevlåda. Du behöver inte sätta på frimärke. Förbundskontoret behöver ha samtliga röster senast 3 februari.

Obs ni som är medlemmar och jobbar på arbetsplats med klubb väljer era kongressombud på medlemsmöten.

Mer information om och inför valet

Den 4–8 maj håller Livs kongress i Malmö. Kongressen är Livs högsta beslutande organ och ordinarie kongress hålls vart fjärde år. Kongressen behandlar motioner och väljer förbundsstyrelse, förbundsmöte, valberedning och revisorer. Kongressen fattar också beslut om stadgar, avgiftssystem och övergripande strategiska frågor. Under kongressen får kongressombuden ersättning för förlorad arbetsförtjänst, samt resor och boende. Medlemmar på arbetsplatser utan klubb representeras av särskilda kongressombud för sin region.

Den som är kongressombud för arbetsplatser utan klubb kommer efter kongressen verka som regionalt arbetsplatsombud för de kommande fyra åren/kommande kongressperiod. Regionala arbetsplatsombud representerar då medlemmar på arbetsplatser utan klubb på verksamhetsträffarna i respektive region.

Livsmedelsarbetareförbundets stadgar reglerar hur antalet kongressombud beräknas:

”Varje verksamhetsregions aktiva medlemmar, som inte tillhör en arbetsplatsklubb, väljer inom sig ett kongressombud per påbörjat 1000-tal medlemmar. Beräkningsgrunden utgörs av aktiva medlemmar i regionen som inte tillhör en arbetsplatsklubb. Med aktiva medlemmar avses även medlemmar som är arbetslösa och söker arbete.” (§ 24, moment 5)