Livs.se

2012-04-19 kl 11.11

Regeringens passivitet riskerar jobb!

Regeringens valda strategi, det vill säga total passivitet, när det gäller snuset innebär att EU-kommissionen nu vill förbjuda smaktillsatser i svenskt snus. Detta kan innebära att det kommer att bli slut på all produktion av snus i Sverige.

– Vi har tillverkat snus i Sverige i hundratals år, säger Pauli Kristiansson ombudsman på Livsmedelsarbetareförbundet. EU försökte i samband med Sveriges inträde i EU att förbjuda svensk snus. Sverige fick efter starka protester ett undantag, det vill säga vi får producera snus för den svenska marknaden.

– Självklart vill vi att det ska vara tillåtet att exportera snus till andra EU länder, fortsätter Pauli. Vi får lov att exportera kanoner och stridsflygplan. Men inte snus! Vi får exportera sprit, men inte snus? Var i ligger logiken.

– Samtidigt som vi måste importera cigaretter. Logiska kullerbyttor!

– Ingen seriös forskning kan påvisa att snus är hälsovådligt, säger Pauli, snus har däremot hjälpt tiotusentals människor att sluta röka.

– Om EU nu fortsätter sin enfaldiga kamp mot snuset är måttet rågat, avslutar Pauli.

Livsmedelsarbetareförbundet skrev till bland annat Folkhälsominister Maria Larsson i slutet på mars. Vi har ännu inte fått något svar.
Brevet:

Angående den pågående översynen av Tobaksdirektiv 2001/37/EG


Enligt Kommissionen är cigaretter den enskilt största orsaken till dödsfall, som kan undvikas, inom EU. Varje år dör omkring 650 000 européer i förtid. Med denna utgångspunkt förefaller Sverige ha en unik möjlighet att med det svenska snuset medverka till att den europeiska folkhälsan förbättras samtidigt som den svenska exporten kan stärkas.

Vi som organiserar svenska arbetstagare inom snustillverkningen är angelägna om att sysselsättningen tryggas för våra medlemmar. Att Sverige är belagt med ett unikt förbud för utförsel av svensktillverkat snus med vetenskapligt dokumenterat betydligt mindre hälsopåverkan än cigaretter är oacceptabelt.

Snus innehåller tobak, men tillverkas idag under god myndighetskontroll av en näring som sedan decennier identifierat och bearbetat produkten så att nivåerna av potentiellt skadliga ämnen genomgående hålls på en godtagbar nivå.

Vi som arbetstagarorganisation delar till fullo de målsättningar som arbetsgivarna har i ambitionerna att erbjuda brukaren en produkt som inte utsätter dem för oförsvarliga risker och där det faktiska innehållet och konsekvenserna av bruket kommuniceras tydligt.

Snus är inte cigaretter. Det är en lång svensk tradition värd att försvara gentemot EU-kommissionen som efter den senaste översynen avlägsnade cancervarningen men därutöver helt struntade i att vetenskapligt motivera förbudet av utförsel från Sverige.

Översynen av Tobaksdirektivet går inom kort in i ett kritiskt skede, och Kommissionen har ännu att formulera sitt ställningstagande vad gäller dagens fullständiga avsaknad av regleringar för tillverkning av snus.

Det är väl känt att annan muntobak och andra varianter av rökfri tobak med anmärkningsvärt höga värden av skadliga ämnen idag cirkulerar fritt på den inre marknaden. Men det kan inte anses vara ett argument för att den bästa och mest kontrollerade produkten ska vara den enda belagd med totalförbud att exportera.

Det är ytterst angeläget att Sverige med det goda exemplets kraft tydliggör för Kommissionen att det inte bara går att bryta trenden av hög andel rökning bland befolkningen utan att det också är fullt möjligt att tvinga ner nivåerna av skadliga ämnen i all rökfri tobak utan att det nämnvärt ökar pålagorna för tillverkarna.

Livsmedelsarbetareförbundet vill medverka till att avskaffa ett diskriminerande förbud som i allra högsta grad påverkar förutsättningarna för våra medlemmars sysselsättning. De är stolta över sina arbeten och den höga kvalitet som svenskt snus håller.

För medlemmarna är inte bara förbudet obegripligt, det präglar också till stor del deras bild av ett EU som inte respekterar små medlemsstaters traditioner och unika möjligheter att konkurrera.

Stockholm den 21 mars 2012

Med vänlig hälsning
LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET

Hans-Olof Nilsson
Förbundsordförande