Livs har överlämnat avtalskraven

Livs kravväxling med LI 

Den 20 december överlämnade Livsmedelsarbetareförbundet sina krav i avtalsrörelsen 2020 till arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen. Utgångspunkten för Livs är att senast 31 mars 2020 träffa avtal som ger fortsatta reallöneökningar.

Här är en sammanfattning av Livs krav:

Löner

Vi kräver 3,0 procent i löneökning, lägst 783 kronor per månad. För Livsmedelsarbetareförbundets samtliga avtalsområden motsvarar detta en löenökning om 496 öre i timmen.

Anställda ska garanteras en löenökning om 446 öre och därutöver skapas en lönepott om 50 öre att fördela i lokala förhandlingar på arbetsplatsen.

Blir inte de lokala parterna överens om en fördelning ska löneökningen fördelas generellt till samtliga anställda.

Löneökningarna ska gälla från den 1 april 2020.

Arbetstidsförkortning - deltidspension

Vi kräver ytterligare avsättningar till systemen för arbetstidsförkortning-deltidspension som parterna tidigare träffat överenskommelse om. 

Arbetsmiljö

Vid all nyanställning, inhyrning, ny befattning eller återkomst efter en tids frånvaro ska introduktion till arbetsmiljörisker och rutiner samt arbetsmiljöpolicys ges.

Lokala parter ska i samråd skriftligen ange mål och utarbeta rutiner för verksamheten med arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Hälsoundersökning ska ske minst vart tredje år och vid behov innefatta individuell åtgärdsplan. Arbetstagare som fyllt 50 år ska ha rätt till en hälsoundersökning en gång per år.

Anställda ska ha möjlighet till ett friskvårdsbidrag.

Jämställdhet

För föräldralediga som återgår i arbete ska en en handlingsplan tas fram för att säkerställa att den föräldralediga inte missgynnas i sin yrkes- och löneutveckling.

Arbetstider

På varje arbetsplats ska arbetstidsscheman upprättas för längre perioder. Eventuella förändringar i arbetstidsscheman ska endast kunna ske om det avser längre karaktär.

Anställningsavtal

Den lokala fackliga organisationen ska utan dröjsmål få en kopia på anställningsbevis för samtliga anställningar som ingås på företaget inom avtalsområdet.

Lönebesked

Anställda ska få ett skriftligt lönebesked där tidsperiod, arbetstid, lön, avsättning till avtalspension inklusive eventuella kompletterande premier samt övriga ersättningar samt avdrag särskilt framgår.

Arbetsgivarintyg

Arbetsgivare ska inom två veckor efter avslutad anställning utfärda arbetsgivarintyg till berörda arbetstagare.

Avtalsförsäkringar

Parterna ska medverka till att förhandlingar mellan Svenskt Näringsliv och LO om villkorsförändringar i avtalsförsäkringarna genomförs. 
I korthet innebär det:

  • Förändringar för att säkerställa att alla företag skickar rätt löneunderlag och rapporterar alla individer till Fora vid inrapportering av löner.
  • Slopa kravet på vållandeprövning vid arbetssjukdom i trygghetsförsäkring vid arbetsskada och vid arbetssjukdom ska ersättning ges fullt ut enligt skadeståndsrättsliga regler.
  • Slopa åldersgränsen för arbetssjukdomar orsakade av asbestexponering.
  • Omställningsförsäkringen ska ge både omställningsstöd och ekonomiskt engångsbelopp till anställda som sägs upp pga sjukdom (personliga skäl).
  • Månadsvis beräkning, betalning och överföring av premier till avtalspensionen SAF-LO.
  • Inbetalning av premier till avtalspensionen ska ske under hela anställningstiden oavsett den anställdes ålder.
Övrigt

Övriga ersättningar och tillägg i avtalen höjs i enlighet med tidigare praxis.

Avtalsperiod

Utgångspunkten för avtalskraven är ett ettårigt avtal.

Fotnot: På ovanstående bild syns från vänster Livsmedelsföretagens förhandlingschef Henrik van Rijswijk, Livs ledning Solweig Larsson, Jolan Wennberg och Eva Guovelin samt Björn Hellman, VD på Livsmedelsföretagen.